Afrikanska företag och nya vägar till bättre prestationer

I en ny avhandling från Jönköping International Business School undersöker Johnson Rukundo företag i länderna i Afrika söder om Sahara för att se hur de skulle kunna utveckla och förbättra sina prestationer.

Toppresterande företag i Afrika söder om Sahara tenderar att vara utländska multinationella företag. Lokala afrikanska företag ligger fortfarande långt efter när det gäller att nå resultat. Varför är det så och vad behöver de förbättra? Det är frågan som Johnson Bosco Rukundo undersöker i sin nya avhandling Employment, competition and Firm Performance – A Sub-Saharan African perspective.

Enligt Johnson Rukundo ligger fokus för den forskning som bedrivs i utvecklingsländerna oftast på den makroekonomiska nivån. Han upplevde att det fanns en lucka som behövde fyllas.

- I Rwanda, och även i andra afrikanska utvecklingsländer, får vi alltid se aggregerade resultat, medan verkligheten på mikroekonomisk nivå tenderar att visas endast i begränsad omfattning. säger han. Jag tyckte att det skulle vara intressant att utforska mikronivån.

Med hjälp av data från 10 länder i Afrika söder om Sahara har han tittat på olika aspekter av företagens prestationer – såsom anställning, konkurrenskraft och innovation – för att se hur de påverkar varandra. Han såg att företagen för att prestera bättre behövde öka sin marknadsandel och sin försäljning, vilket skulle generera mer pengar att investera i forskning och utveckling, något i sin tur som skulle innebära en kickstart för innovationen.

Innovationen inom företagen påverkas dock av konkurrenssituationen. Johnson Rukundo kunde notera att konkurrensen mellan företagen i Afrika söder om Sahara följde en viss kurva.

- Jag såg kurvan som ett uppochnedvänt ’U’. Det vill säga att konkurrensen företag emellan till en början är intensiv, vilket leder till att forskning och utveckling ökar kraftigt. Efter ett tag faller några företag bort, så att det ledande företaget får ett så stort försprång att det inte längre behöver konkurrera, vilket leder till att forskning och utveckling slår av på takten, liksom innovationen.

Johnson Rukundo fann också att utbildning spelade stor roll för företagens förmåga att förbättra sina prestationer. Bland företagen i Afrika söder om Sahara finns en tendens att anlita billig, okvalificerad arbetskraft. Arbetarna får betalt per timme eller vecka och ges liten eller ingen social trygghet. Enligt Johnson Rukundo behöver företagen i Afrika söder om Sahara förbättra sina anställningskanaler och höja utbildningsnivån om de vill växa.

- Företagen i Afrika söder om Sahara försöker vara innovativa, men når inte upp till en nivå som stärker deras prestationer. Dessa företag behöver en ny affärsinriktning – de behöver öka sin marknadsandel och utveckla sina anställdas humankapital om de ska kunna växa och konkurrera på global nivå, säger Johnson Rukundo.

Johnson Bosco Rukundo (foto:privat)

Johnson Rukundo har varit föreläsare vid University of Rwanda sedan 2009. Hans doktorandstudier har finansierats av Sida via University of Rwanda–Sweden Program for Research, Higher Education and Institutional Advancement. Jönköping International Business School har ett långsiktigt engagemang i programmet, och Johnson Rukundo är den andra doktoranden som lägger fram sin avhandling i Jönköping.

Johnson Rukundo försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling Employment, competition and Firm Performance – A Sub-Saharan African perspective” vid Jönköping International Business School fredagen den 17 augusti.

2018-08-20