Nytt utbildningsprojekt ska främja det livslånga lärandet

Tekniska högskolan i Jönköping samarbetar med Mälardalens högskola i ett nytt utbildningsprojekt – Premium - Professional Education for Manufacturing Innovation, som finansieras av KK-stiftelsen.

Foto: Patrik Svedberg

Foto: Patrik Svedberg

Syftet med Premium är att etablera ett nationellt utbildningsprogram med visionen att ge nyckelpersoner inom tillverkningsindustrin, såväl regionalt som nationellt ett kompetenslyft inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling. Behovet av ny kompetens inom industrin till följd av den snabba teknikutvecklingen som sker är också grunden för den nya utbildningen.

Projektet, som sträcker sig från april 2019 och 4 år framåt, kommer att bidra till att förbättra existerande grundutbildningar inom Tekniska högskolan i Jönköping. Det kommer även bidra till att yrkesverksamma inom industrin kontinuerligt kan vidareutveckla sin kompetens - ett led i Tekniska högskolans satsning för att främja det livslånga lärandet. Utbildningen kommer att ges i samarbete med Mälardalens högskola och ligger i linje med Tekniska högskolans forsknings- och utbildningsstrategi/ambitioner. Projektet är därmed ett sätt att nå ut med den forskning som bedrivs inom Tekniska högskolan till industrin.

”Vi är väldigt glada över att kunna bredda vårt erbjudande när det kommer till kompetensutveckling av yrkesverksamma inom industrin. Det är ett perfekt sätt att komma närmare näringslivet och nå ut med den kunskap Tekniska högskolan besitter till företagen. Utbytet med företagen kommer öka relevansen i våra utbildningar så att de går i linje med arbetsmarknadens behov”, säger Carin Rösiö, Universitetslektor i produktionssystem och projektansvarig för Premium vid Tekniska högskolan.

Beskedet välkomnas även av industrin - Johan Jakobsson, Senior Manager – Supply Chain Development på Husqvarna Group konstaterar att:

”På Husqvarna utvecklar vi världsledande produkter och tjänster, och det kräver att vi hela tiden utvecklar vår kunskap inom produktutveckling, tillverkning, och hela kedjan från leverantör till slutkund. Robotisering, digitalisering, och livslångt lärande är en naturlig del av detta. Därför är Premium en perfekt match för oss på Husqvarna.”

Ur företagets perspektiv så säkerställer, och bidrar, Premium till att företagen har rätt kompetens för framtiden samtidigt som företagen får ett inflöde av nya idéer. Att kurserna är utvecklade och genomförs tillsammans med Mälardalens Högskola ger tyngd åt utbildningen vilket inte privata aktörer kan ge på samma sätt. Även industrin kommer att vara med i utvecklingen av kurserna för att öka relevansen.

Tekniska högskolan kommer att ge 9 olika 5 hp-kurser som innefattar både fysiska träffar och studier på distans. I vissa moment av kurserna kommer samläsning ske med masterstudenter, tillfällen då kunskapsutväxling sker mellan studenter och yrkesverksamma. Samtliga kurser kommer att ges två gånger under projektperioden och kommer under denna period vara kostnadsfria. I motiveringen för beslutet framkommer att utbildning är till stor nytta för den svenska tillverkningsindustrin. KKS framhåller även att utbildningar likt dessa kan vara avgörande för företagens globala konkurrenskraft.

Exempel på kurser som kommer ges vid Tekniska högskolan i Jönköping är: Digitalisering och big data Management
Kunskapsintensiva produkter och processer
Additiv tillverkning för flexibel produktion
Förändringsbara och rekonfigurerbara produktionssystem

För mer information vänligen kontakta Carin Rösiö.

Om KK-stiftelsen
KK-stiftelsens uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Stiftelsen finansierar projekt vid landets högskolor och nya universitet med målet att dessa ska bygga kompletta och internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer inom prioriterade områden. Projekten bedrivs i samproduktion med näringslivet, då utbyte mellan akademi och företag är avgörande för Sveriges konkurrenskraft.

2019-04-12