Jönköping University har hög kvalitet på förskollärar- och grundlärarutbildningarna

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har utvärderat kvaliteten för samtliga förskollärar- och grundlärarutbildningar i landet. Jönköping University (JU) får omdömet hög kvalitet för båda dessa program, vilket innebär att utbildningarna säkrar studenternas möjligheter att nå examensmålen.

UKÄ har i enlighet med regeringens uppdrag genomfört en nationell utvärdering av utbildningar som leder till förskollärarexamen och grundlärarexamen med inriktning mot arbete i årskurserna F-3 respektive 4-6.

I utvärderingen bedöms Högskolan för lärande och kommunikation (den fackhögskola inom JU som anordnar utbildningarna) utbildningar ha hög kvalitet. UKÄs granskning inkluderar 67 lärarutbildningar vid 20 lärosäten och JU var ett av fyra som fick omdömet ”hög kvalitet” på samtliga utbildningar. 32 utbildningar i landet får sin kvalitet ifrågasatt.

Om vår förskollärarutbildning heter det bland annat att ”den höga måluppfyllelsen i de självständiga arbetena väger tungt för den sammantagna bedömningen av examensmålen”. UKÄ bedömer också progressionen i utbildningarna som god, något som visar på en väl övertänkt och genomarbetad struktur.

UKÄ framhåller att JU har en välfungerande organisation för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen och att det systematiska kvalitetsarbetet på kursnivå fungerar väl. Myndigheten ser det vidare som positivt att många av de lärare som undervisar på programmen har god kompetens och lämplig bakgrund. Det är också positivt att de är knutna till lärosätets olika forskningsgrupper. Utvärderingarna konstaterar glädjande nog att utbildningarnas innehåll är aktuella ”utifrån förändringar i samhället och arbetslivet” samt att arbetslivsperspektivet är centralt i utbildningarna – något som JU alltid strävar efter när nya utbildningar utformas.

Utbildningschef Håkan Sandgren vid Högskolan för lärande och kommunikation är glad, men inte överraskad, av UKÄ: s besked: ”Våra lärare arbetar hårt med att göra våra utbildningar så bra som möjligt och att ge studenterna de förutsättningar som krävs för en komplicerad profession”. Men UKÄ: s granskning ger också många förslag på hur utbildningarna kan utvecklas: ”En viktig sak med granskningen är att vi får bra uppslag till hur vi kan utveckla utbildningarna och bli ännu bättre. Med utgångspunkt i omdömena kan vi upprätta konkreta handlingsplaner för ett internt kvalitetsarbete”.

Vicerektor för utbildning vid JU, Robert Gunnarsson, är också nöjd: ”UKÄ: s granskningar av våra utbildningar är centrala inspel för vårt pågående kvalitetsarbete och det är mycket glädjande att dessa utbildningar får omdömet hög kvalitet”. Han påpekar vidare att behovet av nya lärare är stort och att JU erbjuder välfungerade utbildningar med tydligt arbetslivsfokus för förskollärare och lärare.

Utvärderingen har utgått ifrån de krav som ställs i högskolelagen och högskoleförordningen och uppdraget ligger inom ramen för det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning. Samtliga förskollärar- och grundlärarutbildningar har nu granskats av UKÄ och JU har redan tidigare i en pilotgranskning erhållit omdömet ”hög kvalitet” för sin grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem.

Förskolebarn
2019-04-16