Processerna bakom beteendeupprepning och innovation inom skrivna nyheter - ny forskning från Jönköping International Business School

I sin avhandling “Written news at the crossroads: The role of capital in the entrepreneurial processes of reproduction and novelty in an institutional field in crisis” har Joaquín Cestino, doktorand vid Jönköping International Business School, satt fokus på ett problem som han tidigare själv brottats med som yrkesverksam inom skrivna nyheter.

Syftet med forskningen har varit att hitta bakomliggande faktorer till varför organisationer som är starkt präglade av vedertagna normer i sin bransch, tenderar att falla tillbaka på gamla mönster och beteenden, trots att de försöker förnya sig. Fokus har legat på skrivna nyheter. En bransch som anses traditionsbunden och normstyrd och där många stora och små aktörer kämpar mot att det som historiskt räknats som tillgångar, till exempel en stor läsarkrets, inte kan ses som kapital på samma sätt som tidigare.

- Genom forskningsarbetet har jag kunnat identifiera processer som ligger bakom hur reproduktion av befintliga metoder sker i en bransch präglad av etablerade normer, men även hur innovation uppkommer och skapar nya möjligheter eller i andra fall försvinner bland normer och praxis, säger Joaquín Cestino.

Forskningen visar att dessa bakomliggande faktorer leder till olika resultat beroende på var de appliceras och Joaquín Cestino menar att framförallt tre processer är tongivande:

  • Hur större, mer resursstarka organisationer återskapar redan befintliga lösningar för att komma vidare ur krislägen.
  • Hur organisationer med små eller obefintliga resurser återskapar befintliga lösningar för att komma vidare ur krislägen.
  • Hur innovation kan ske i de mest resurssvaga och oväntade sammanhang.

- Jag har kunnat se att oavsett om det är en multinationell och resursstark organisation eller en mindre lokal aktör med få medel, så tampas alla med liknande problem. Det intressanta är att se att de tillvägagångssätt som används för att hitta lösningar, skiljer sig mycket åt. De större tenderar att upprepa befintliga lösningar, medan de mindre är mer benägna att, genom ett starkt driv för överlevnad, hitta innovativa vägar som branschen inte tidigare sett. I slutändan handlar allt om individer och förmågor att implementera innovation i sitt arbete framåt, konstaterar Joaquín Cestino.

Kunskap om de bakomliggande processerna är något som Joaquín Cestino menar kan vara till stor nytta för både yrkesverksamma och beslutsfattare. För praktiker främst för att den kan skapa en medvetenhet och större reaktionsförmåga om och emot de normsystem som begränsar förnyelse. Från en beslutsfattares perspektiv kan det vara till hjälp för att utforma utvecklingsprogram annorlunda.

Forskningsprojektet har pågått under fem år och underlaget har samlats in genom empiriska efterforskningar inom skrivna nyheter i Storbritannien, Sverige och USA samt historiska och teoretiska analyser.


Joaquín Cestino

Joaquín Cestino

Joaquín Cestino försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling “Written news at the crossroads: The role of capital in the entrepreneurial processes of reproduction and novelty in an institutional field in crisis” vid Jönköping International Business School den 8 november 2019.

2019-11-19