JU sätter våld i nära relationer i fokus under Orange Day 2020

Orange Day är ett initiativ av FN som sätter ljus på mäns våld mot kvinnor och uppmärksammas årligen den 25 november. På flera av Jönköping Universitys utbildningar ingår kunskap i att upptäcka våld i nära relationer, dessutom bedrivs forskning på ämnet.

Nina Åkerlund är universitetslektor i socialt arbete på Avdelningen för socialt arbete på Hälsohögskolan vid Jönköping University. Hennes forskningsfokus innefattar bland annat våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och barn som upplever våld.

- Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem som orsakar mänskligt lidande och får stora samhällsekonomiska konsekvenser. Våld är dessutom ett prioriterat politiskt område och sedan 2016 har vi i Sverige en tioårig nationell strategi som syftar till att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel, berättar Nina Åkerlund.
Porträtt på Nina Åkerlund

Nina Åkerlund. Foto: Camilla Zilo

Det är sedan tidigare känt att risken för våld ökar vid oro, stress och ekonomisk osäkerhet och den pågående pandemin är inget undantag.

- När skolor stänger och allt fler arbetar eller isolerar sig hemma ökar dessutom möjligheten till kontroll. Det blir därmed svårare för utsatta att söka hjälp, samtidigt som begränsade sociala kontakter minskar möjligheten att upptäcka och ingripa, säger Nina Åkerlund.

Genom utbildning och forskning bidrar Jönköping University till att öka kunskapen om våld i nära relationer. Sedan år 2018 ingår det i examensbeskrivningen för sjuksköterske- och socionomstudenter och sedan 2019 tandhygieniststudenter. Examensbeskrivningen gör gällande att studenterna efter avslutat program ska ”visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer”. Detta innefattar kunskap om hur de kan förebygga och upptäcka våld och kunskap om insatser för de som utsätter andra för våld, respektive insatser för de som är utsatta för våld.

- Det ingick även tidigare undervisning om våld på de aktuella utbildningarna, men nu pågår arbetet med att synliggöra det i lärandemål och att examinera kunskaper om våld. Vi planerar även för att införa en heldag om våld som ett verksamhetsförlagt utbildningsmoment på de aktuella utbildningarna, säger Nina Åkerlund.

På Jönköping University ges också kursen: Våld i nära relationer bland äldre, som går att söka nu! Läs mer om kursen via den här länken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Yrkesverksamma har identifierats som nyckelpersoner när det gäller att identifiera och förebygga, fråga om, stoppa och behandla våldet, samt att samverka i ärenden som rör våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. 2014 skrev Sverige under Istanbulkonventionen och åtog sig i och med den bland annat att anordna och förstärka utbildningar som vänder sig till yrkesgrupper som kommer i kontakt med brottsoffer eller förövare. Samt att undervisning om jämställdhet mellan kvinnor och män liksom könsrelaterat våld mot kvinnor ska ingå i formella läroplaner på alla utbildningsnivåer

- Om det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet – att mäns våld ska upphöra - ska bli verklighet måste yrkesverksamma bli bättre på att identifiera våld och därför är det så viktigt att det här nu har blivit ett examensmål, säger hon.

Utöver utbildningen så bedrivs också forskning på ämnet på Jönköping University. Nina Åkerlund leder själv ett projekt vars övergripande syfte är att undersöka i vilken utsträckning regeringens intention att höja studenters kunskapsnivå om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation, har fått avsedd effekt vid två lärosäten.

- Projektet görs i samarbete med Jämställdhetsmyndigheten och har fått två delsyften, dels att undersöka studenternas upplevda kunskap, dels att undersöka hur de aktuella programmen har tolkat och brutit ner examensmålet, samt om dessa båda är i linje med regeringens intentioner och den nationella strategin, avslutar Nina Åkerlund.

Vill du veta mer?

Kontakta Nina Åkerlund
Telefon: 070-213 31 76
E-post: nina.akerlund@ju.se

Det finns hjälp att få
Du som har blivit utsatt för våld och du som är orolig för någon i din närhet som du tror lever med våld, hot eller kontroll från närstående kan få hjälp av mottagningen för våldsutsatta.

Mottagningen når du via Kontaktcenter på telefon: 036-10 50 00.

Under kvällar och helger kan du ringa till Kvinnofridslinjen. Den är kostnadsfri och har öppet dygnet runt. Telefonnummer: 020 - 50 50 50.

Du kan också kontakta Kvinno- och tjejjouren i Jönköping. Kvinno- och tjejjouren har jourtelefon mån-fre kl. 8.30–22.00 samt helger kl.10.00–22.00. Telefonnummer: 036-16 36 82.

2020-11-25