Positivt besked från Universitetskanslersämbetet

I februari förra året kom Universitetskanslersämbetets (UKÄ) resultatet från den nationella granskningen av lärosätenas ämneslärarutbildningar. Jönköping University (JU) fick då omdömet ”ifrågasatt kvalitet” inom två underkategorier till bedömningsområden för ämnet svenska. Efter analys och redovisning av vidtagna åtgärder får nu JU det samlade omdömet ”hög kvalitet”.

– Det är otroligt glädjande och en stor lättnad nu när beskedet kom. Även om vi har känt oss trygga i att våra åtgärder varit tillräckliga så kan man aldrig vara helt säker, säger Marie Öhman, vd och akademisk ledare på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid JU.

Förutom de två underkategorierna med ”ifrågasatt kvalitet” i UKÄ:s granskning förra året, fick JU omdömet ”hög kvalitet” i både ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 i undervisningsämnet samhällskunskap och samhällskunskap med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Även den utbildningsvetenskapliga kärnan i ämneslärarexamen i undervisningsämnet svenska med inriktning mot arbete i gymnasieskolan och övriga lärarutbildningar vid HLK fick omdömet ”hög kvalitet”

Campus

Lärosätets åtgärdsredovisning

Varje bedömningsområde av granskningen har ett antal underkategorier som granskas. Rörande ämnesdelarna i svenska finns det åtta, varav två fick omdömet ”ifrågasatt kvalitet”. Den ena handlar om hur lärosätet säkerställer att forskningen inom ämnet kommer studenterna till del. Under denna punkt har lärosätet arbetat fram ett åtgärdsprogram med 13 punkter som har åtgärdats.

Den andra underkategorin som fick ”ifrågasatt kvalitet” rör bland annat hur progressionen i ämnets teori och metod examineras. Här har lärosätet bland annat skapat ett ämnesdidaktiskt spår med progression genom fyra delkurser i vilka samhällsvetenskapliga teorier och metoder sätts in i en ämneskontext och studenterna får tillämpa dessa i relation till ämnet svenska.

– Förbättringsarbetet som har genomförts efter UKÄ:s utlåtande har fått positiva effekter, inte bara inom ämnet svenska, utan arbetet har också spillt över till alla ämnen i programmet. Jag tycker att förbättringsarbetet har haft en positiv effekt på hela ämneslärarprogrammet, säger Weronica Ader, programansvarig för ämneslärarprogrammet vid HLK och universitetsadjunkt i didaktik.

Ulli Samuelsson, utbildningschef på HLK och universitetslektor i pedagogik, är inne på samma spår.

– Även om det är trist att få ifrågasatt kvalité i en utbildning är det värdefullt att dessa granskningar genomförs. Det pågår ständigt kvalitetsutvecklande arbete, men de externa granskarna hjälper till att rikta tydligt fokus på de delar som kan stärkas, säger Ulli Samuelsson.

För mer information kontakta Weronica Ader på mejl: weronica.ader@ju.se

2021-04-22