Examensarbetet är det projekt som utförs sist i utbildningen, och det kan ske i samarbete med ett företag.

Examensarbetet ska visa studentens förmåga att kunna tillämpa och fördjupa kunskaper, identifiera och analysera problem, föreslå lösningar och till sist kunna kommunicera arbetets genomförande och resultat med omvärlden. Arbetet ska ha karaktären av ett enklare forskningsarbete eller ett avancerat utvecklings-/utredningsarbete.

Tekniska Högskolans studenter gör vanligen sina avslutande examensarbeten med företag, myndighet eller annan organisation som uppdragsgivare. Du kan läsa mer om examensarbete vid Tekniska Högskolan här. Även på Jönköping International Business School är det vanligt att studenter samarbetar med företag i sina uppsatser.

De flesta kontakter mellan student och uppdragsgivare inleds redan under höstterminen året innan. Det är vanligt att studenter själva kontaktar företag, antingen med egna färdiga idéer eller med öppna förslag som de vill diskutera med er. Ni kan också kontakta Jönköping University och lägga fram färdiga exjobbs-förslag som studenter sedan kan ansöka om.

Till hjälp under examensarbetet har studenten en handledare på JU och en handledare eller kontaktperson hos er som uppdragsgivare.

Normalt utgår ingen ekonomisk ersättning till studenten från uppdragsgivaren. Eventuell ersättning är en fråga mellan studenten och uppdragsgivaren.

Att vara handledare/kontaktperson

Beroende på vilka arbetsuppgifter studenten har hos er behövs det mer eller mindre handledning. I vissa projekt fungerar handledaren som en daglig kontakt och en nära kollega och i vissa fall endast som regelbunden uppföljning av mål och arbetets gång med några veckors mellanrum.

  • Ni behöver tillsammans med studenten komma fram till ett verklighetsförankrat problem som ni tillsammans med handledaren på JU omvandlar till en tydlig problembeskrivning för examensarbetet
  • Handledartid där ni diskuterar studentens arbete, ger feedback. Ca 1 träff per månad (20-25 timmars arbete)
  • Ni som uppdragsgivare bevakar den praktiska relevansen och JU sköter akademiska krav och formalia
  • Önskvärt att ni deltar vid slutpresentationen (45 minuter)
  • Önskvärt att ni deltar på Exjobbsmässan i slutet av maj

Vad får vi ut av detta?

  • Ni får 300-600 timmars problemlösning/student (beroende på vilken utbildning studenten läser)
  • Ett arbete som kan bidra till ert företags utveckling
  • En kontaktyta mot högskolans koppling till aktuell forskning
  • Ni får möjlighet att bygga upp en långsiktig relation med studenten
  • Möjlighet att anställa en person som är välbekant och dessutom väl insatt i verksamheten

Vad händer med arbetet som studenten gör? Får vi använda resultatet?

Arbetet som studenten gör är ett projekt mellan er, studenten och Jönköping University. Ni har rätt att använda arbetets resultat i samråd med studenten. Om ett examensarbete t.ex. handlar om att utveckla en produkt hos ert företag bör ni tillsammans med studenten redan innan start komma överens om hur ni gör med rättigheter av design etc. om det är så att ni skulle vilja använda resultatet. Om detta är fallet bör det tas upp redan under planeringsfasen där uppdragsbeskrivning, mål och krav ska godkännas av handledare på JU.

Vill ni att arbetet som studenten utför ska vara sekretessbelagt, prata med er kontaktperson på Jönköping University.

Vad för projekt kan ett examensarbete innebära?

Examensarbetet ska ha karaktären av ett enklare forskningsarbete eller ett avancerat utvecklings-/utredningsarbete och vara en fördjupning av studentens huvudämne.