Högskolan i siffror verksamhetsåret 2020

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Omsättning: 1 030 mnkr.
7 710 helårsstudenter (exkl. uppdragsutbildning)
varav 60 procent kvinnor.
11 937 registrerade studenter.
2 876 avlagda examina.

Forskning

Omsättning: 254 mnkr.
49 professorer (årsarbeten)
181 aktiva doktorander varav 60 procent kvinnor.
19 doktorsexamina.

Internationalisering

Ca 1 850 utländska studenter från 120 länder,
varav 289 är utbytesstudenter
och 1 563 är internationella programstudenter,
varav 691 är avgiftsbetalande studenter.
267 utresande studenter.
Cirka 350 partneruniversitet över hela världen.

Samverkan

Omsättning, uppdragsutbildning: 75 mnkr.
800 fadderföretag och 1 000 partnerskolor.
182 helårsstudenter inom uppdragsutbildning.

Personal

814 årsarbeten (54 procent kvinnor).
450 lärarårsarbeten (53 procent kvinnor),
varav 273 fullgjorda av lärare med forskarutbildning (46 procent kvinnor),
varav 49 fullgjorda av professorer (37 procent kvinnor).

Ekonomi

1 030 mnkr i intäkter för koncernen varav 710 mnkr i statligt anslag till stiftelsen.