Mångfald driver regional utveckling

Framgångsrika strategier för regional utveckling kräver ett vidgat mångfaldsbegrepp. Det visar en ny avhandling från Jönköping International Business School, Jönköping University.
– Smart specialisering fungerar bäst i storstadsregionerna. På landsbygden behöver vi komplettera med individfokus och satsa på utbildning, säger Sofia Wixe.

Sofia Wixe

I sin avhandling ”Regional Diversity and Economic Performance” undersöker Sofia Wixe vilken betydelse mångfald har för den ekonomiska utvecklingen hos regioner och företag.

– Det har forskats inom området tidigare, men då har begreppet mångfald använts ganska snävt och främst handlat om näringsgrenar eller produktutbud. Jag har valt att anlägga ett bredare perspektiv på begreppet mångfald och utgår även från individer och deras specifika egenskaper, färdigheter och förmågor, förklarar Sofia Wixe.

I fyra olika artiklar analyseras mångfaldsbegreppet ur ett regionalt utvecklingsperspektiv. Vad är det som driver kunskapsflöden och skapar tillväxt? Resultaten visar bland annat att utbildning och kompetens hos anställa har ett starkt samband med företags innovationsförmåga. Företag i storstadsregionerna är mer innovativa om det finns mångfald i näringsgrenar medan företag på landsbygden tycks dra mer nytta av mångfald i utbildningar. Mångfald i utbildning är även betydelsefullt för regional produktivitetstillväxt.

Det här är resultat som på sikt kan påverka hur regioner utformar sina regionala utvecklingsstrategier. ”Smart specialisering” är en strategi som tillämpas på bred front för utvecklingen av Europas regioner och är ett mycket vanligt verktyg även i våra svenska regioner.

– Avhandlingen visar att det finns skäl att inte ensidigt tillämpa ”Smart specialisering” när man utformar regionernas tillväxtplaner. Den här typen av branschfokuserade strategier fungerar bra i storstadsregionerna, men på landsbygden behöver vi komplettera med fokus på individen, satsa på utbildning och vidga mångfaldsbegreppet. På landsbygden kan det snarare vara bra att satsa på att komplettera den befintliga arbetskraften, med betoning på olikheterna.

– I avhandlingen presenteras ny kunskap som visar på sambandet mellan företag, branscher och individer, som jag hoppas ska inspirera regioner i deras utvecklingsarbete. Genom mångfald kan vi skapa attraktiva platser där människor vill arbeta, bo och leva.

Sofia Wixe försvarade framgångsrikt sin avhandling ”Regional Diversity and Economic Performance” vid Jönköping International Business School, Jönköping University, den 16 december. 

Länk till avhandlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2016-12-20