Vi kan inte acceptera.

Ett efter ett har de kommit, uppropen från olika branscher med vittnesmål om kränkningar och sexuella trakasserier. Precis som alla andra har vi på Jönköping University den senaste tiden kunnat ta del av kvinnors berättelser som visar att detta är ett strukturfenomen som genomsyrar hela vårt samhälle.

JIBS + HLK fasad mot söder

I miljöer med distinkta hierarkier kan det vara extra tydligt. I en kultur där maktförhållande eller beroendeställning kan råda mellan olika roller finns risk att utrymme lämnas för handlingar som försätter den ena parten i en utsatt situation. Akademin är en hierarkisk miljö, men att utnyttja en sådan maktposition är helt oacceptabelt.

Jönköping University är liksom alla lärosäten en samhällsaktör och som sådan har vi ett ansvar. Hos oss möts studenter, lärare och forskare från hela världen och i vårt nära samspel med näringsliv och offentliga organisationer är vårt agerande viktigt för oss och för övriga samhället.

Vi arbetar systematiskt för en god arbets- och studiemiljö för våra medarbetare och studenter, en miljö där alla har lika värde och där verksamheten kan bidra till en sund värdegrund för studenterna vi utbildar. Men vi behöver göra mer. Vi som verkar inom akademin, liksom inom alla andra branscher, kan inte förvänta oss att någon annan ska lösa problemen. Vi måste bidra till att sätta ytterligare ljus på den rådande situationen och till att förändra normerna och värderingarna.

Kampanjerna kopplat till #metoo lyfter problemen och ger upphov till diskussioner och reflektioner över hur vi bemöter varandra som medmänniskor. Vi hoppas att den aktuella debatten kan stärka ett klimat som ger mod att anmäla, som uppmärksammar och som stoppar sexuella trakasserier.

Vi kan inte acceptera.


Agneta Marell, rektor
Mats Jägstam, prorektor
Dennis Larsson, vd Hälsohögskolan
Jerker Moodysson, vd Jönköping International Business School
Stephan Rapp, vd Högskolan för lärande och kommunikation
Hanna Ståhl, vd Jönköping University Enterprise
Ingrid Wadskog, vd Tekniska Högskolan
Helena Zar Wallin, vd Högskoleservice
Jacob Wassén, ordförande Jönköpings Studentkår

2017-11-28