Fin kvalitetsstämpel för Jönköping University som internationell arbetsgivare

Med beröm godkänt för ett gott arbete. Så lyder EU-kommissionens omdöme när de nu beviljat Jönköping University, som andra lärosäte i Sverige, certifieringen ”HR Excellence in Research”. Certifieringen innebär att lärosätet håller god standard i arbetet med rekrytering och arbetsförutsättningar för såväl nationella som internationella forskare och lärare.

Bild på människor som cyklar och går över campus en solig dag

Jönköping Universitys certifiering visar att lärosätet ur EU-kommissionens synvinkel har förutsättningar och rätt ambitioner att erbjuda akademiska lärare och forskare excellenta arbetsförhållanden samt uppfyller kommissionens krav på öppna och transparenta rekryteringsprocesser.

– Medarbetare vid JU har gjort ett gediget arbete med att skapa rätt förutsättningar för en certifiering. Ett arbete som nu gett goda resultat. Jag är mycket stolt och glad och vill tacka alla som har arbetat för att Jönköping University ska vara en god och attraktiv arbetsplats för lärare och forskare från hela världen, säger rektor Agneta Marell.

För att beviljas certifieringen måste högskolan visa på hur den Europeiska stadgan för forskare och Riktlinjerna för rekrytering av forskare uppfylls, identifierat utvecklingsområden samt planerat för hur det utvecklingsarbetet ska genomföras. Stadgan innehåller bland mycket annat, frågor kring forskningsetik, policies för forskning, stöd vid publicering av forskningsresultat, samt frågor som relaterar till forskarutbildning.

–Certifieringen är ett mycket fint erkännande för det arbete vi har gjort och planerar att göra för våra forskare och lärare, att vi har ett klokt sätt att lägga upp vårt arbete, men framför allt, att vi har höga ambitioner, säger HR-direktör Ingrid Estrada-Magnusson.

2018-12-17