Nationell kraftsamling i universitets- och högskolesektorn

Onsdag 18 mars höll Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) förbundsförsamlingens årsmöte, för första gången digitalt, där flera aktuella frågor diskuterades. 

I förbundsförsamlingen ingår landets rektorer och förvaltningschefer, från JU deltog rektor Agneta Marell och vd för Högskoleservice Hanna Ståhl.

På mötet deltog Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. Hon upprepade det som sas vid presskonferensen den 17 mars angående regeringens rekommendation för samtliga högskolor och universitet att övergå till undervisning på distans. Hon gav sektorn beröm för att ha hanterat den rådande situationen med stor ansvarskänsla och underströk varje lärosätes eget ansvar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Tolkningen av rekommendationen från regeringen är samstämmig inom sektorn. Merparten av alla lärosäten håller fortsatt sina campus öppna men bedriver undervisning på distans. Ett fåtal rekommenderar personal att jobba hemifrån, framförallt i Stockholmsregionen där Folkhälsomyndigheten rekommenderat detta. Ministern berättade även att regeringen kan komma att återkomma med samhällsviktiga uppdrag med stor betydelse för samhället, till sektorn.

Några av de frågor som diskuterades under mötet var:

  • Höstens antagning, där diskussioner pågår mellan SUHF och UHR för att hitta en hållbar lösning.
  • CSN arbetar för att kunna säkra studenternas finansiering.
  • Diskussioner kring hanteringen av VFU och praktik, där man, i likhet med JU, i dagsläget hänvisar till varje värdorganisations riktlinjer.
  • Hanteringen kring internationella studenter, SUHF jobbar aktivt med den frågan.
  • Hur det interna arbetet ska hanteras utifrån risken att många blir sjuka.
  • Sveriges förenade studentkårer (SFS) meddelade att de har förhoppningar om att lärosätena kan fortsätta hålla sina lokaler öppna, framförallt med tanke på de studenter som inte har möjlighet att studera hemifrån av olika anledningar

Agneta Marell och Hanna Ståhl konstaterar utifrån mötet att de frågor som just nu finns på Jönköping University återkommer inom hela sektorn.

– Hela sektorn står inför samma utmaningar och frågeställningar, och vi samarbetar och hjälper varandra i stor utsträckning. Utgångspunkten är att kunna fortsätta bedriva akademisk utbildning på bästa sätt utifrån de förutsättningar som finns, säger rektor Agneta Marell.

2020-03-18