Jönköping University vill växa med nytt centrum för tandvård

Illustration av de nya byggnaderna

Illustration av de nya byggnaderna, vy från Munksjön (illustration: HÖFAB)

Den 12 januari lämnar Jönköping Universitys fastighetsbolag HÖFAB in planhandlingar inför beslut om samråd till stadsbyggnadsnämnden i Jönköpings kommun. I nybyggnadsplanerna ingår bland annat att bygga ett centrum för odontologi och oral hälsovetenskap, samt bereda plats för en tandläkarutbildning.

Vy från norr, etapp 1 och 2 (illustration: HÖFAB)

Vy från norr, etapp 1 och 2 (illustration: HÖFAB)

Bakgrunden är att Jönköping University förväntas växa i många år framåt och behöver även i framtiden ha ett samlat campus i stadens centrala delar.

Byggnationen planeras att genomföras i tre olika etapper i anslutning till Hälsohögskolan. Detta blir en del av expansionen av campus och Jönköping Universitys verksamhet. I dagsläget finns beslutade planer för vilken verksamhet som ska inrymmas i etapp 1.

Tanken med etapp 1 är att bygga tre sammanbundna huskroppar nedanför Campus Arena där det idag bland annat är parkering. Byggnaden kommer främst bestå av utbildnings- och kontorslokaler, samt en restaurang. Under mark är det tänkt att byggas ett parkeringsgarage i två våningar. Totalt omfattar byggnationen för etapp 1 omkring 22 000 kvadratmeter inkl. garage.

Den första nya tandläkarutbildningen i Sverige på över 50 år

Vy från söder, entrétorg campus (illustration: HÖFAB)

Vy från söder, entrétorg campus (illustration: HÖFAB)

I samverkan med Region Jönköpings län och Linköpings universitet vill Jönköping University starta en ny tandläkarutbildning med ett unikt utbildningskoncept. Arbete pågår med en ansökan om examensrättigheter för en ny tandläkarutbildning, den planeras att skickas till regeringen under mars 2022. Det är utrymmen för tandläkarutbildningen tillsammans med ett nytt nationellt centrum för odontologi och oral hälsovetenskap som ska inrymmas i byggnaderna som ingår i etapp 1.

– Detta möjliggör en stor satsning för Jönköping University. Det här blir den första tandläkarutbildningen som startar i Sverige på över 50 år. Med byggnation på campus kan vi bidra med samverkan, forskning och utbildning i framkant, för en bättre tandvård och tandhälsa i hela landet. säger Mats Jackson, prorektor vid Jönköping University.

Nya promenadstråk utmed Munksjön

Vid Munksjöns strandlinje kommer även kommunens nya promenad- och cykelstråk att färdigställas för allmänheten som en del i stadsutvecklingen runt Munksjön. I samband med byggnationen av etapp 1 skapas även en ny torgyta norr om den nya byggnaden som trappar upp mot campusnivån (plan 3) och på så sätt förbinder campus med Munksjön.

I och med den nya detaljplanen kommer även Jönköpings kommun att lösa in och ta över ägandeskapet av Mariedalsparken och parken planläggs som allmän platsmark.

– Att planhandlingarna nu lämnas in för samråd är ett första steg i processen för att realisera visionen för Jönköping University. Nu ser vi fram emot kommande samråd och den fortsatta planprocessen, säger Erling Johnsen, campusutvecklare och projektledare vid HÖFAB.

Arbetet med detaljplanen har utförts av HÖFAB på uppdrag av Jönköping University och Jönköpings kommun.


Läs mer om den planerade tandläkarutbildningen: https://ju.se/tandlakarutb


Kontaktuppgifter

Mats Jackson, prorektor vid Jönköping University, 036-10 10 96 (för frågor om Jönköping Universitys vision och tandläkarutbildningen)

Erling Johnsen, campusutvecklare/projektledare på HÖFAB, 070-357 55 12 (för frågor om byggnationerna.)

2022-01-12