Samverkan för att skapa tillit i romska samhällen

Andreas Samuelsson, grundare av Kenosis Design och Duncan Levinsohn, universitetslektor på Jönköping International Business School.

Det romska folket har länge varit föremål för trakasserier och utanförskap, inte minst i Rumänien. Jönköping University, Erikshjälpen och Svenska Alliansmissionen arbetar tillsammans med ett socialt möbelföretag i Rumänien för att genom sociala innovationer skapa tillit, bygga bra strukturer och bidra att skapa varaktig förändring i romska samhällen.

Jönköping University (JU) ingår, tillsammans med fem andra svenska lärosäten, i nätverket Mötesplats Social Innovation (MSI), en nationell kunskapsnod för social innovation och socialt entreprenörskap. Arbetet drivs i tätt samarbete mellan akademi, näringsliv offentliga och ideella aktörer och är på JU fackskoleövergripande.

Projektet i Rumänien, med möbelföretaget Kenosis Design, är ett exempel på de sociala innovationerna JU är involverat i igenom MSI.

Det är också en del av det övergripande projektet SIRU 2.0* som drivs av Media, Management and Transformation Centre (MMTC) på Jönköping International Business School (JIBS)*.

Företaget Kenosis Design grundades 2019 av den svenske entreprenören Andreas Samuelsson och ingår som en fallstudie inom SIRU 2.0. Andreas är anställd av Svenska Alliansmissionen och bosatt i Rumänien sedan 19 år tillbaka. Kärnan i verksamheten är att tillverka unika och exklusiva möbler tillverkade av lågutbildade romer och rumäner. Materialet som används är sprucket, sjukt och bortsorterat för att det inte passar in. De som förvandlar träet som ingen annan vill ha till exklusiva möbler är en blandad skara av lågutbildade rumäner och romer. De har vant sig vid arbetslöshet och fattigdom men i Kenonis får de en chans att bygga upp sin självkänsla och yrkesstolthet. Enligt Andreas växer integration fram ur praktisk handling och långvarigt engagemang. I sitt företag vill han ge romerna ett sammanhang och möjlighet till personlig utveckling. I snickeriet varvas därför handledning i yrkeskunnandet med handledning i livet.

Personlig utveckling bygger på investering i individen

"Sociala innovation är nya innovativa tjänster, produkter, processer, samarbeten och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar"

 

EU-kommissionens innovations- och tillväxtstrategi

Duncan Levinsohn, lektor i företagsekonomi på Jönköping International Business School stödjer Kenosis ledare med coachning och organisationsutveckling. I sin forskning fokuserar han på faktorer som skapar hållbara företag och menar att segregation inte kan motverkas enbart genom sysselsättning, utan genom meningsfull sysselsättning.

- Den personliga utvecklingen bygger på en investering i individen. Erfarenheten genom Kenosis är att en arbetare som får ett respektfullt bemötande och förtroende, så småningom visar andra respekt och tillit. Och självkänslan kommer när man skapar en produkt som är efterfrågad och uppskattad, säger Duncan Levinsohn.

Den ideella organisationen Erikshjälpen har stött företaget Kenosis Design under många år, och har bland annat byggt upp en ”After School”-verksamhet dit 60 romska barn kommer varje dag efter skolan för att få extra stöd i sin utbildning.

Därmed tar organisationen ett helhetsgrepp och ser inte bara till arbetarens livsmiljö på arbetsplatsen.

Läs mer om MSI här

Läs mer om MSI på JU här

*SIRU 2.0 fokuserar på hur social innovation och socialt entreprenörskap integreras i lokala och regionala processer kopplade till näringsliv, akademi, offentlig sektor och civilsamhälle för att bidra till att lösa samhällsutmaningar i Jönköpingsregionen. Projektets mål är att utveckla ett effektivt stödsystem och verktyg för social innovation, med samhällsutmaningar och frågor kopplade till små och medelstora företags hållbarhet i fokus. SIRU 2.0 finansieras av Tillväxtverket med EU-medel och även av Region Jönköpings län och är ett samarbete med Coompanion Jönköpings Län.

2022-12-02