Erikshjälpen

Namn: Ida Konaté Svensson

Yrkestitel: Programrådgivare på Erikshjälpens internationella avdelning

- Hur skulle du beskriva din yrkesroll?

Jag arbetar på Erikshjälpens (ERIKS) huvudkontor i Huskvarna. Där ingår jag sedan januari 2021 i ett team på den internationella avdelningen som har ansvar för:

1) Att säkerställa att ERIKS internationella projekt håller den kvalitet som krävs, både för att vi ska kunna nå de resultat vi strävar efter när det gäller barns rättigheter runtom i världen, och för att motsvara de krav som Sida, SMR (Svenska missionsrådet), Radiohjälpen och andra givare ställer på projekten. Konkret handlar det bl.a. om att granska förslag på nya projekt utifrån olika kriterier, coacha partners och kollegor i planeringen av projekt, att ta fram och förbättra mallar och instruktioner för projektansökningar och rapportering, granska och följa upp rapporter och revisioner av projekt och program, finnas med och planera landstrategier och att ta fram andra styrdokument för vårt arbete inom områden som t.ex. jämställdhet eller miljö och klimat.

2) Att stärka kvalitet och kapacitet både internt hos ERIKS egen personal och hos våra cirka 60 samarbetsorganisationer runtom i världen, genom rådgivning, kapacitetsutveckling och lärande. Konkret kan det handla om att förmedla tips på relevanta utbildningar som andra genomför eller att planera, samordna och genomföra utbildningar i egen regi, samt att fånga upp lärdomar från det vi gör och ta tillvara dem i vårt fortsatta arbete.

Allt arbete görs i nära samverkan med kollegor både i Sverige och på våra fyra regionkontor i Kambodja, Rumänien, Uganda och Burkina Faso, och med ERIKS ca 60 samarbetsorganisationer runtom i världen.

Jag är ledare för den grupp på ca fem personer på den internationella avdelningen som kallas ”Quality Assurance and Programme Advice”. Därför ingår i min tjänst även en del samordning kring möten och fördelning av arbetsuppgifter mellan medlemmarna i teamet.

- Hur kan en typisk arbetsdag se ut?

Under pandemin har vi mestadels arbetat hemifrån med flera on-linemöten per dag med kollegor i Sverige eller utomlands, varvat med individuellt arbete med olika dokument. En typisk uppgift är att läsa igenom ett nytt projektförslag med budget och kommentera på styrkor och sådant som behöver bli bättre innan projektet kan starta eller beviljas finansiering, sammanställa feedback och dela detta med kollegor och partners i den region som förslaget kommer ifrån. Oftast är vi minst 2-3 kollegor som läser samma förslag utifrån olika perspektiv och vi har då möten där vi pratar oss samman kring vad vi ser och hur vi bäst följer upp olika aspekter. Vi arbetar oftast i Teams för att kunna samordna oss effektivt.

Innan pandemin (och förhoppningsvis snart igen) börjar en typisk arbetsdag med att jag kliver på tåget kl 07.18 i min hemstad Eksjö, slår upp datorn och börjar beta av dagens/nattens mejlskörd. Cirka en timma senare anländer jag till Huskvarna och går till kontoret där arbetet fortsätter enligt ovan med pauser för fika vid 9.30 och ibland ca 15. Samt lunch då vi försöker hinna med en snabb lunchpromenad för att hålla hjärnan igång resten av dagen. 16.40 går tåget hemåt och jag har en timma kvar att beta av mejl och göra det sista innan jag landar i Eksjö 17.40. En stor bonus med att arbeta på plats på kontoret är att möta kollegor på andra avdelningar även i de informella mötena under pauser, vid lunsbordet och så vidare. Särskilt spännande med att jobba på ERIKS är att organisationen arbetar även för utsatta barn i Sverige samt att Erikshjälpen Second Hand är en del av organisationen. Detta innebär att jag på en fikapaus kan hamna vid samma bord som någon som arbetar med att motverka radikalisering eller gängkriminalitet i utanförskapsområden i Sverige eller någon som kan allt om hur vi kan locka nya kundgrupper till Second Hand-butikerna. En stor bonus jämfört med en del andra biståndsorganisationer där jag arbetat och där fokus mer eller mindre enbart varit internationellt och där second hand inte gett en extra dimension till arbetet.

I min tidigare roll (samordnare för ERIKS arbete i Västafrika) reste jag till Västafrika cirka två gånger per år (2-3 veckor åt gången) för att tillsammans med kollegorna på plats följa upp arbetet med partners. Efter en omorganisation som vi genomfört har vi flyttat mer ansvar till regionkontoren medan vi på huvudkontoret arbetar mer övergripande. Troligen blir resorna färre/kortare i den nya strukturen även efter pandemin, just för att mer ansvar är delegerat till våra internationella kollegor, men vissa resor både i Sverige och internationellt kommer troligen ingå även framöver. Liksom besök av partners och kollegor hos oss på ERIKS i Sverige, vilket brukar vara väldigt givande både för samarbetsrelationerna och arbetet som sådant.

- Hur är företagskulturen hos er?

Vi har under ett antal år arbetat med ”TEKUNG” som är ett påhittat begrepp för att lättare komma ihåg de värdeord som vi tillsammans tagit fram för att beskriva den kultur som vi vill bevara och vidareutveckla internt på ERIKS: Trovärdighet, Engagemang, Kvalitet, Upplevelsefyllt, Nytänkande och Gemenskap. Jag tycker att de ganska väl beskriver vår kultur, även om ”upplevelsefyllt” och ”nytänkande” är mer påtagligt inom second hand-delen. Om jag skulle plocka fram två begrepp som särskilt väl beskriver kulturen är det engagemang och gemenskap. Vi är många som har ett stort personlig engagemang i frågorna som vi arbetar med, som går utöver vår yrkesroll. Detta är på gott och ont. Fallgropen kan vara att det är svårt att dra gränser för arbetet eftersom vi brinner för frågorna på ett personligt plan. Det finns en medvetenhet hos ledning och de flesta medarbetare om riskerna med detta. Ibland måste vi hjälpas år att dra gränser, och det finns en tydlighet i att vi inte förväntas vara anträffbara efter kontorstid förutom i undantagsfall (t.ex. humanitära katastrofer, under resor etc.) Vi är också starka på gemenskap. Även under coronaperioden har vi haft relativt mycket samlingar on-line för personalen, bl.a. för information och även några mer informella frivilliga möten per vecka för att främja sammanhållningen (t.ex. fredags-quizz och on-line fika).

- Vilka egenskaper är bra att ha för att arbeta hos er?

Jag svarar främst utifrån den internationella avdelningen där jag själv arbetar: Internationellt engagemang, driv, självständighet, struktur, lyhördhet, interkulturell förståelse och helst bra språkkunskaper.

- Finns det möjlighet till att utvecklas och klättra inom organisationen?

ERIKS är traditionellt ingen tydlig karriärorganisation. Relativt platt med få möjligheter att avancera internt, förutom ett fåtal chefspositioner. Inga mentorsprogram eller liknande. Detta har förändrats något på senare år, dels genom en ny struktur där vi arbetar i team på huvudkontoret. Varje team har en teamledare vilket till viss del kan ses som en överordnad position (arbetsledning), även om det inte är en formell cheftjänst med personal- och budgetansvar. Dessutom har en del avdelningar en biträdande chefsposition. En större och mer strukturerad satsning på intern utbildning och utveckling finns också i pipeline.

- Hur fokuserar er organisation på hållbarhet?

Hållbarhet är ett av ERIKS nyckelbegrepp, främst inom second hand-delen av organisationen. Här finns exempelvis kort information om det övergripande synsättet: Klimatsmart återanvändande för en hållbar värld – Erikshjälpen (erikshjalpen.se) En övergripande hållbarhetspolicy är också under utveckling för hela ERIKS.

Inom den del av organisationen där jag arbetar (barnrättsorganisationen) håller vi på att utveckla vårt arbete för att mycket tydligare integrera hållbarhet och klimatfrågorna i samtliga projekt för barns rättigheter. Redan idag driver vi ett antal projekt med fokus på resiliens, där flera fokuserar på hur vi kan stärka möjligheten hos barn, deras familjer och hela samhällen att stå emot de negativa effekterna av klimatförändringar. Men målsättningen är att samtliga projekt inom några år ska miljö, klimat och hållbarhet med som en tydlig del av planering och genomförande. Som barnrättsorganisation vill vi bl.a. särskilt stärka barns möjlighet att engagera sig för en bättre miljö, som en naturlig del av arbetet med barns rättigheter. Vi vill också stötta partners i deras klimatomställning genom att t.ex. finansiera klimatneutrala energikällor (t.ex. byta från dieselaggregat till solpaneler på partners kontor) och transportmedel.

- Finns det möjlighet till praktik eller ideellt arbete inom er organisation?

Inom ERIKS som helhet finns stora möjligheter till ideellt arbete. Framför allt som volontär i någon av våra drygt 60 second hand-butiker. Det finns ett bra tänk kring hur volontärer välkomnas, introduceras och tas om hand i butikerna. Ett bra sätt att lära känna organisationen tycker jag själv som har fuskat lite som butiksvolontär 😊 Dessutom har ERIKS ett internationellt fältstudieprogram, tidigare praktikprogrammet, som ger möjlighet för unga att under en tid finnas med i arbetet tillsammans med någon av våra samarbetsorganisationer runtom i världen. Mer information här: Internationella fältstudier – Erikshjälpen (erikshjalpen.se) Varje år tar vi dessutom emot en eller ett par studenter från IA-programmet på JU för praktik på vårt huvudkontor i Huskvarna.