Susan Sundqvist Pettersson

Organisation/företag: Europa Direkt Jönköpings län samt Regional Utveckling, Region Jönköpings län

Namn: Susan Sundqvist Pettersson

Yrkestitel: EU-koordinator samt verksamhetsansvarig för Europa Direkt Jönköpings län

  • Hur skulle du beskriva din yrkesroll?

Den är kommunikativ, samverkande, engagerande, initiativtagande och operativ.

Att se övergripande samhällsutmaningar och möjligheter inom EU och forma dessa till pedagogiska paket som ska användas och anpassas till olika målgrupper så att det blir begripligt.

  • Hur kan en typisk arbetsdag se ut?

Eftersom jag har två uppdragsgivare, EU-kommissionen samt Regional utveckling, Region Jönköpings län så utgår jag från dessa områden. Det kan innebära att jag:

o Omvärldsbevakar, dvs. uppdaterar mig om vad som händer i omvärlden genom mina kontakter, nätverk, mail, massmedia, sociala media mm. för att förmedla detta vidare i en annan kontext

o svarar på eventuella inkomna frågor kring EU,

o möter upp invånare som har frågeställningar kring EU,

o förbereder olika träffar och nätverk för EU- och internationella frågor och samarbeten

o skapar och samordnar evenemang och aktiviteter riktade till invånare i länet,

o förbereder presentationer och annat informationsmaterial

o bokar föreläsare, lokaler, tekniker mm

o uppdaterar social media

o rapporterar i olika former till EU-kommissionen

  • Hur är företagskulturen hos er?

Alla har ett stort engagemang och intresse för samhälls- och utvecklingsfrågor samt att nå de mål som finns i våra uppdrag (målinriktade), vilket gör att företagskulturen präglas av drivande medarbetare som är strategiska och operativa.

  • Vilka egenskaper är bra att ha för att arbeta hos er?

Ett stort intresse för samhällsfrågor och utvecklingsfrågor, och att vara nyfiken och vilja förändra och påverka samhället och bidra till en positiv utveckling för alla. Dock bör man ha förmåga till att kunna förändras och att arbeta under premisser där arbetsuppgifterna förändras kontinuerligt, dvs. vara flexibel och nyfiken. Både EU och Region Jönköpings län är politiskt styrda organisationer som påverkas av omvärlden.

  • Finns det en möjlighet till att utvecklas och klättra inom organisationen?

Möjligheten att utvecklas finns både inom Europa Direkt-verksamheten samt Region Jönköpings län, dock är det svårare att klättra inom Europa Direkt men inom Region Jönköpings län finns det bättre möjligheter.

  • Hur fokuserar er organisation på hållbarhet?

Europa Direkt-verksamhetens arbete styrs av EU-kommissionen som utgår från de gemensamma beslutade europeiska strategierna. Regional Utveckling, Region Jönköpings läns arbete styrs av och utgår från den regionala utvecklingsstrategin som är beslutad politiskt. Hållbarhet genomsyrar alla våra områden och är dessutom ett eget strategiområde för Regional Utveckling.

  • Finns det möjlighet till praktik eller ideellt arbete inom organisationen?

Det finns möjligheter till praktik inom organisationen.