Marie Brander

Organisation/företag: Regional Utveckling, Region Jönköpings län

Namn: Marie Brander

Yrkestitel: Sektionschef internationellt samarbete

  • Hur skulle du beskriva din yrkesroll?

Strategisk, samverkande och nätverkande med behov av att ha helhetsperspektiv.

  • Hur kan en typisk arbetsdag se ut?

En dag kan innehålla presentation för politiska nämnder, ledningsgruppsmöten, avstämningar kring projekt och samverkansmöten internt eller externt.

  • Hur är företagskulturen hos er?

Vi jobbar för att Jönköpings län år 2035 ska vara Sveriges mest hållbara, attraktiva och tillgängliga region. Detta gör kulturen strategisk. Den präglas också av att vi ofta med kort varsel får uppdrag från politiken eller erbjudanden från nationella myndigheter.

  • Vilka egenskaper är bra att ha för att arbeta hos er?

Ett engagemang och intresse för samhällsutveckling. Att tänka strategiskt och vara bra på omvärldsbevakning i kombination med att kunna jobba väldigt operativt är delar jag har nytta av.

  • Finns det en möjlighet till att utvecklas och klättra inom organisationen?

Det är en stor organisation med många exempel på personer som bytt arbetsuppgifter och tjänster. Jag började som projektstrateg och är nu sektionschef för det internationella området.

  • Hur fokuserar er organisation på hållbarhet?

Vårt arbete styrs av och utgår från den regionala utvecklingsstrategin som är beslutad politiskt. Hållbarhet genomsyrar alla våra områden i strategin och är dessutom ett eget strategiområde.

  • Finns det möjlighet till praktik eller ideellt arbete inom organisationen?

Det finns möjlighet till praktik.

Förtydligande kring organisationen Region Jönköpings län:

Organisationen Region Jönköpings län består av två delar, dels ”Folkhälsa och sjukvård” och dels ”Regional utveckling”.

Folkhälsa och sjukvård ansvarar för vård, vårdcentraler samt folktandvården.

Regional utveckling ansvarar för det regionala tillväxtarbetet och planeringen av infrastrukturen. Utbildning och kultur ansvarar för folkhögskolor, naturbruksgymnasier och kultur. Länstrafiken ansvarar för kollektivtrafiken.