Preamble

Organisation/företag: Sida

Namn: Lorena Acevedo Narea

Yrkestitel: Senior Programme Manager – JPO/SARC/SDP and UNV programmes

- Hur skulle du beskriva din yrkesroll?

Det är en väldigt varierande roll. Sida har 7 sekunderingsprogram för placeringar inom FN, EU, OECD, Världsbanken och andra bilaterala och multilaterala partners, Jag har hand om en tre av dessa program (JPO/SARC och UNV) som avser placeringar inom FN på olika nivåer. Tjänsten omfattar pågående dialog med FNs olika organisationer om programmen, vad det finns för kompetensbehov inom respektive organisation och hur dessa matchar Sveriges prioriteringar för utvecklingssamarbete för att identifiera vilka tjänster som är strategiska för Sverige att finansiera. Jag är också samordnare för alla programmen för se till att vi för en koherent dialog med våra partners och undviker överlappningar mellan våra program. Vidare är jag kontaktperson för alla de personer som rekryteras inom ramen för de program jag handlägger vilket omfattar mellan 150-200 personer. Jag är även en del i kapacitetsutvecklingen av våra sekunderade genom utresekurser, mid-termkurser, mm. Outreach är också en stor del av min funktion där vi försöker skapa intresse för våra program och bredda vår kandidatpool så mycket som möjligt genom att delta i karriärsutvecklingsdagar, anordna egna seminarier eller utveckla och delta i olika kampanjer via sociala medier. Till detta tillkommer själva rekryteringen av personer, lägga ut annonser, svara på frågor, vara med i urvalsprocessen och intervjuer. Samt förvaltning och administrationen av de utsända vad gäller utbetalningar till mottagande organisationer till exempel (Sida är inte arbetsgivare).

- Hur kan en typisk arbetsdag se ut?

Det är stor variation som jag beskrivit ovan, vilket jag uppskattar. Idag till exempel började jag dagen med att sitta med i en intervjupanel för en JPO tjänst med UNICEF i Kinshasa, Demokratiska Republiken i Kongo. I panelen satt UNICEF som jobbar i Kinshasa och kandidaterna var utspridda i andra delar av världen. Hade sedan informellt samtal med en FN partner om nya utvecklingar inom organisationer, det är bra att hålla sig uppdaterad. Gav också feedback till en kandidat på hens ansökan och intervju. Hade avstämning med vår programadministratör om olika delar av våra administrativa plattformar samt behovet att följa upp och begära in slutrapporter från personer som avslutat sina tjänster. Sista mötet för dagen är en avstämning med några personer från WHO och FN sekretariatet vi har bjudit in som resurser till vår utresekurs, för att prata igenom fokus och design av deras pass under kursens gång. Mellan möten har jag hunnit med att svara på mail inklusive fylla i den här intervjun, och sitter också och skriver på en projektidé för kunskapshantering av våra sekunderingsprogram. Funderar också

- Hur är företagskulturen hos er?

Sidas uppdrag och verksamhet är starkt värderingsdrivet. Vi står fast förankrade i universella normer och internationellt överenskomna principer som skapar förutsättningar för ett effektivt och hållbart bistånd som gör skillnad.

På samma sätt bygger vår organisation på de värderingar som vi bär med oss och uttrycker i våra handlingar och relationer med samarbetspartners och med varandra.

Som svensk myndighet bygger alla våra värderingar på demokratins principer som kommer till uttryck i den statliga värdegrunden. Vi behandlar alla lika, oavsett vilka de är.

- Vilka egenskaper är bra att ha för att arbeta hos er?

Sidas kompetensprofil består av två delar: Sakkompetens (vad) och funktionell kompetens (hur)

 1. Sakkompetens:
 1. Utvecklingskompetens: Multidimensionell förståelse för fattigdom, helhets- och systemperspektiv, kontextkunskap, omvärldskunskap. Kunskap om vad som genererar utveckling och förändring, förstå och hantera komplexa sammanhang, kunskap om korruption som utvecklingshinder.
 2. Tematisk kompetens: Kunskap om svenska prioriteringar, universella normer, humanitära principer, de fem perspektiven och andra tematiska prioriteringar samt uppdaterad kunskap inom det berörda tematiska området.
 3. Metodkompetens: Kunskap om finansierings- och partnerskapsmodeller, kunna integrera de fem perspektiven och tillämpa metoder inom insatshantering och strategigenomförande däribland förebygga och hantera korruption och risker i insatser
 4. Statstjänstemannakompetens: Förstå vad det innebär att vara statstjänsteman och förmåga att omsätta den statliga värdegrunden och Sidas värderingar. Förvaltningskunskap, administrativ skicklighet, kunna använda relevanta verktyg och systemstöd på ett säkert och effektivt sätt i sitt dagliga arbete.
 5. Kompetens att verka i konfliktmiljöer: Tillämpning av konfliktperspektivet, kunskap om metoder för insatshantering och strategigenomförande i konfliktfyllda och osäkra miljöer, samt säkerhetsmedvetenhet.
 6. Digital kompetens: Förmåga att anpassa utvecklingssamarbetet givet digitalisering som omvärldsförändring samt kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter internt och externt och vara medveten om dess risker.
 1. Funktionell kompetens
 1. Självledarskap: Leda sig själv i sin egen utveckling. Vara medveten om egna drivkrafter och motivationsfaktorer. Ta helhetsansvar, ha initiativförmåga, kunna agera självständigt och vara självgående. Kunna sätta egna intressen åt sidan. Förmåga att hantera stress, osäkerhet och risker.
 2. Relations- och teamingkompetens: Interkulturell kompetens och förmåga att samarbeta, nätverka och skapa tillitsfulla relationer internt och externt. Förmåga att arbeta i olika konstellationer, nya eller tillfälliga.
 3. Kompetens att leda förändring: Öppenhet för nya förslag och angreppssätt och förmåga att omsätta idéer i konkret handling. Främja nytänkande och innovativa lösningar. Förstå och verka för systemförändringar. Förmåga att leda och engagera andra, kunna hantera motstånd, vara flexibel och lösningsfokuserad.
 4. Dialog och kommunikativ kompetens: Förmåga att föra dialog och använda strategisk kommunikation för olika syften såsom att påverka, förhandla, skapa samsyn, mobilisera, engagera och bidra till andras kompetens.
 5. Analytisk och lärandekompetens: Kunna generera och tillgodogöra sig kunskap och evidens. Kunna använda alla typer av data och verktyg i analysarbete, tillvarata mångfald, olika perspektiv och erfarenheter för att adaptivt omsätta lärdomar till handling.

- Finns det möjlighet till att utvecklas och klättra inom organisationen/företaget?

Ja, det finns stor rörlighet både inom olika sakfrågor men även vad gäller möjlighet av internationellt arbete genom placeringar på Utlandsmyndigheter samt sekunderingar till FN och EU.

- Hur fokuserar er organisation/företag på hållbarhet?

Det görs mycket: hållbart resande, arbetsplatsmiljö, upphandling, handel och även något som tas upp i dialogen med våra partners. Ett annat exempel är hur flytten av våra kontors genomsyras av hållbarhetstänk.

- Finns det möjlighet till praktik eller ideellt arbete inom er organisation/företag?

Ja. Målet är att erbjuda studerande vid universitet och högskolor samt arbetssökande möjlighet att få kunskap och erfarenhet av arbete inom utvecklingssamarbete.

Praktiken kan genomföras vid avdelning/team på Sida i Sverige (Stockholm, Härnösand och Visby). Sida erbjuder inte praktikplatser vid utlandsmyndigheterna utan hänvisar till UD vid intresse för praktik vid UM. Praktikprogram mellan Sida och enskilda organisationer förekommer. Ansökningar till sådan praktik görs till den enskilda organisationen. För närvarande ombesörjs dessa praktikprogram vid Sida av teamet för Global kapacitetsutveckling.

Avdelning/team tar in praktikanter via kontakt med universitet/högskola, publicering på exempelvis FUFs (www.fuf.se) hemsida.

Praktikanten ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Praktikperioden ska ingå i institutionens ordinarie utbildningsprogram och studenten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan.

Alternativt ska man vara inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och via dem anvisas praktikplats i form av arbetsmarknadspolitiskt program enligt aktuella bestämmelser.