Konferens om validering i högre utbildning

8:30 Mingel och fika

9:30 Välkommen - Inledning
Valideringsnätverk Väst; hur har pilotprojektets arbete sett ut och vad har åstadkommits Pernilla Hultberg (Göteborgs Universitet), Ulrika Bernlo (Högskolan i Borås) projektledare.

9:50 Information från UHR
Bakgrund till pilotprojektet utifrån regeringsuppdrag - André
Att bedöma kompetenser istället för formella meriter - Bengt
Fortsatt uppdrag implementering på lärosäten av bedömning av reell kompetens och validering för tillträde, tillgodoräknande (och erkännande). Hur kan UHR vara ett fortsatt stöd?

Malin Jönsson, Bengt Levinsson, André Hesselbäck, UHR

10:45 Presentation av manualen för validering – Valideringsnätverk Väst

Manualen är ett stöd för rollerna kartläggare, bedömare och beslutsfattare i valideringsprocessen utifrån det lokala lärosätets perspektiv.

Lena Johansson (Högskolan i Halmstad), Annika Malm (Högskolan i Borås), Anne Sandstedt (Validering Väst)

11:20 Erfarenhet från valideringsarbete från Linneuniversitetet

Erfarenheter av utmaningar och svårigheter utifrån organisation, implementering och sökandeperspektiv belyses genom goda och praktiska exempel och råd som vad man bör fokusera på och hur valideringsarbetet får en naturlig plats på ett lärosäte.

Alexandra Holtti, Linnéuniversitet

12.00 Lunch

12:45-13:15 Gemensamt pass: Erkännande-BUD, Malin Jönsson

13:15-14:30 Workshop 1

Behörighet, Bengt Levinson, (Praktiskt arbete med manualen utifrån olika roller)

14:30 Fika

14:45-16:00 Workshop 2

Tillgodoräknade (och till viss del erkännande) André Hesselbäck (Praktiskt arbete med manualen utifrån olika roller)

16:15 Fortsatt samverkan för Valideringsnätverk Väst

Summering av tankar inför framtiden av representant för Styrgruppen

16:45 Avslutning och summering av dagen