Jönköping University arbetar aktivt för att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom utbildning, forskning och samverkan. Arbetet sker såväl lokalt som globalt och utgår ifrån Globala målen i Agenda 2030 som antogs vid FN:s toppmöte 2015.

En av JU:s fem strategier för perioden 2020-2025 lyder ”Vi bidrar till en hållbar framtid”. Med denna strategi betonar vi vikten av att vi som lärosäte tar ansvar för att vår verksamhet både direkt och indirekt bidrar till en hållbar utveckling – miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

I vårt arbete med att integrera hållbar utveckling i våra utbildningar är ackrediteringar, externa granskningar samt examensmål kopplade till hållbar utveckling viktiga verktyg.

Forskningen vid JU omfattar många projekt med koppling till olika mål i Agenda 2030, exempelvis målen God hälsa och välbefinnande, God utbildning för alla, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, samt Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Ansvaret för JU:s hållbarhetsarbete ligger på respektive bolag som också väljer inriktning för hur de vill arbeta med målen i Agenda 2030.

Tre forum för hållbar utveckling

JU:s engagemang för hållbar utveckling tar flera olika former. Den viktigaste interna arenan för hållbarhetsarbetet är vår miljödiplomering. Vårt samverkansarbete med andra samhällsaktörer kring hållbarhet sker bland annat genom det så kallade klimatramverket och Klimatrådet i Jönköpings län.

Miljödiplomering

Miljödiplomering är ett miljöledningssystem som Jönköpings kommun erbjuder och som JU har valt att bygga upp organisationens systematiska miljöarbete kring. De globala mål som står i fokus är framför allt målet om god utbildning för alla och målet om att bekämpa klimatförändringarna, där det senare är kopplat till åtgärder för att minska verksamhetens miljöpåverkan.

Klimatramverket

Klimatramverket är ett nationellt nätverk mellan närmare 40 universitet och högskolor som ser klimatet som en avgörande och prioriterad framtidsfråga. Nätverket har ambitionen att tydligt bidra till klimatomställningen. Varje lärosäte som anslutit sig till ramverket ska senast 2030 ha genomfört åtgärder så att man ligger i linje med 1,5-gradersmålet. Klimatramverket definierar ett antal nyckelområden för lärosätenas klimatarbete, däribland utbildning, forskning, samverkan, studenter, tjänsteresor och energianvändning.

Klimatrådet

Jönköping University är medlem i Klimatrådet i Jönköpings län. Det är ett samverkansråd som bygger på en långsiktig, uthållig och bred samverkan i länet med medlemmar från såväl privata som offentliga organisationer. Rådet fungerar bland annat som en plattform för gemensamma regionala projekt som kopplar samman akademin med olika aktörer i övriga samhället.

Genom vår internationella profil, med exempelvis globala studentutbyten och utbildningar som har inriktning mot hållbar utveckling, kan JU bidra med en internationell dimension till Klimatrådet.