Jönköping University samverkar med bland annat med Region Jönköpings län, Länsstyrelsen i Jönköpings län och Jönköpings kommun i integrationsfrågor och sitter även med som representant i Integrationsrådet Jönköpings län.

Vägen till legitimation- en introduktionsutbildning för utrikesfödda som har sjukvårdsutbildning

Region Jönköpings län har tillsammans med Hälsohögskolan, Arbetsförmedlingen och Folkuniversitetet ett projekt för nyanlända som har en sjukvårdsutbildning från sitt hemland. Utbildningsinsatsen pågår under 6 månader med start under hösten 2017 och deltagarna deltar i föreläsningar och seminarier som Hälsohögskolan anordnar och parallellt stärker de sina språkkunskaper hos Folkuniversitetet.

Integrationsrådet i Jönköpings län

Integrationsrådet i Jönköpings län består av 30 ledamöter från organisationer, myndigheter, näringsliv och idéburen sektor. Rådet leds av landshövdingen och JU:s representant i rådet är Högskoleservice vd.

Syftet med rådet är att det ska främja en samsyn samt öka samverkan och delaktighet kring integrationsarbetet genom att skapa en arena för att lyfta integrationsfrågorna, i Jönköpings län. Rådet ska vara pådrivande för ett effektivare integrationsarbete i länet, verka för att de nuvarande och kommande nationella integrationsmålen får genomslag i länet samt integrera ett mångkulturellt perspektiv i respektive verksamheter.

Under Integrationsrådet finns en beredningsgrupp och 7 fokusgrupper inom områdena;

 • Arbete och vuxenutbildning
 • Bostäder
 • Ensamkommande barn
 • Hälsa
 • Social sammanhållning
 • Utbildning
 • Våld i nära relationer

JU har två representanter i fokusgruppen för Arbete och vuxenutbildning.

Samordnare för nyanlända

Med anledning av alla de nyanlända som drastiskt ökade under 2015 inrättade JU en tjänst, samordnare för nyanlända, i början av 2016. Margareta Casservik startade upp arbetet med att undersöka vad som gjordes på JU och kontakter med det omgivande samhället upprättades och samverkan diskuterades.

Idag har Anna Zedig uppdraget att vara JU:s samordnare för nyanlända och i detta arbete ingår att vara:

 • Kontaktperson gentemot kommun, arbetsförmedling, länsstyrelse m fl och i möten förmedla JU:s möjligheter och ställning vid ev samarbeten.
 • Förmedla kontakt för ex volontärsinsatser för flyktingar till intresserade studenter
 • Delta i nätverk och konferenser
 • Kontaktperson för (presumtiva) studenter med utländsk utbildningsbakgrund på akademisk nivå

I uppdraget föreligger en avgränsning att arbetet rör personer som har tidigare akademisk examen alternativ påbörjad akademisk utbildning.

Scholars at Risk

Scholars at Risk (SAR) är ett internationellt nätverk som arbetar för att ge skydd åt hotade forskare som inte kan vara verksamma i sina hemländer. Nätverket arbetar även med opinionsbildning och informationsspridning i frågor som rör akademisk frihet.

- Vi ser det som en självklarhet att ansluta oss till SAR och visa vårt stöd för de lärosäten i världen där den vardagliga tryggheten inte existerar. Med detta medlemskap uttrycker vi ännu tydligare vårt engagemang och ansvar för att bevara den akademiska friheten att tänka fritt både lokalt och globalt, säger Lucia Naldi, professor och rektorsråd för internationalisering.

Läs mer om Scholars at Risk

Magna Charta Universitatum

Magna Charta Universitatum (MCU) är en internationell deklaration om lärosätenas roll i samhället. Dokumentet slår fast lärosätenas grundläggande värden, bland annat autonomi, självständighet, kunskapsspridning och den viktiga relationen mellan utbildning och forskning.

Jönköping University står bakom de grundläggande värderingar som många europeiska universitet har enats om i MCU. Detta dokument har undertecknats av flera hundratals rektorer och universitetsledare runt om i världen och antalet universitet som ansluter sig växer fortlöpande. JU blev signatär till MCU i juni 2021.

Om Magna Charta Universitatum:

MCU tillkom vid 900-årsjubileet av universitetet i Bologna den 18 september 1988. Dokumentet skrevs då under av 388 europeiska universitetsrektorer, en siffra som i dag är uppe i drygt 900 underskrifter från 88 länder. MCU är oberoende av politiska organisationer och intressegrupper och ses som ett konstitutionellt värdedokument för den internationella universitetsgemenskapen som lärosätena som skriver under förpliktar sig att stödja, främja och försvara.

De grundläggande principerna i MCU är att:

• Lärosäten är autonoma institutioner.
• Undervisningen och forskningen vid universiteten får inte vara åtskilda.
• Frihet gäller inom forskningen och utbildningen, något som statsmakterna och lärosätena inom sina respektive områden måste respektera.
• Lärosätens ständiga strävan är att uppnå universell kunskap.

Läs mer om Magna Charta Universitatum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Valideringsnätverket Väst

Universitets och högskolerådets fick i regleringsbrevet för år 2016 i uppdrag att bidra till att en varaktig struktur kan etableras för såväl stöd till lärosätenas arbete med bedömning av reell kompetens som för samarbete mellan lärosäten i fråga om denna bedömning. JU skapade ett projekt och tillsatte 2016 en projektledare på 100% för att bereda frågan, följa och delta vid UHR:s möten, delta i nätverk och samverka med andra lärosäten. Valideringsnätverket Väst består av 7 lärosäten, Chalmers, Göteborgs Universitet, Högskolan, i Borås, Högskolan Väst, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Halmstad och JU och har tillsammans sökt och fått projektpengar från UHR för att tillsammans ta fram nationella riktlinjer och metoder för bedömning av reell kompetens samt validering av utländsk slutförd akademisk utbildning där fullständig utbildningsdokumentation saknas.

Include

JU är medlem i Include som är ett nationellt nätverk som arbetar med breddad rekrytering inom högre utbildning. Nätverkets syfte är att stärka kunskapen om breddad rekrytering, genomströmning, mångfald och likabehandling från genomförande till utvärdering. Primär målgrupp är den personal som arbetar centralt på lärosätena med att samordna frågor kring breddad rekrytering, likabehandling och mångfald. Include vänder sig också till studievägledare, samordnare för funktionshindrade studenter, pedagogiska utvecklare, personal i utvecklingsprojekt, akademiska ledare, studentambassadörer och andra som direkt eller indirekt arbetar med breddad rekrytering.

Som medlem i Include får man tips på aktiviteter, kommentarer på aktuella händelser, litteraturtips, sammanfattning av forskning kring breddad rekrytering, information om konferenser mm. Du får också rabatt på de workshops och konferenser som Include arrangerar. Include har även för avsikt att ge möjlighet till debatt och vidareutbildning samt arrangera studieresor inom och utom landet.