Det finns flera olika forskningsområden inom Jönköping University med fokus på integration, migration och etablering. Forskningen bedrivs tvärvetenskapligt där flera av de fyra fackhögskolorna samverkar.

Disa Bergnehrs

Bergnehrs nuvarande forskning undersöker föräldraskap och familjeliv i nyanlända invandrarfamiljer, hem-skola samverkan i socioekonomiskt utsatta bostadsområden, familjestödjande insatser och politik, barns hälsa, och barns moraliska och emotionella socialisation i förskola och familj.

Bergnehr är projektledare för ’Familjens anpassningsstrategier: Föräldraskapet som invandrare, ungdomars utveckling, och mental hälsa’, finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), 2016-2018. Projektet är ett samarbete med forskningsprogrammet ’Longitudinal Research on Development in Adolescence’, forskningsledare professor Arne Gerdner. Bergnehr ingår också i projektet ‘Communicating emotions, embodying morality: A sociocultural perspective on affective and moral socialization in families and in early education’, projektledare professor Asta Cekaite, tema Barn, Linköpings universitet, finansierat av Vetenskapsrådet, 2014-2019.

Biografi

Bergnehr är Docent i Barnstudier, och lektor i Socialt Arbete. Hon disputerade på avhandlingen 'Timing parenthood: Independence, Family and Ideals of Life' (2008), tema Barn, Linköpings universitet. Bergnehr är även utbildad psykoterapeut med relationell/psykodynamisk inriktning (grundläggande psykoterapeututbildning/Psykoterapi 1, Linköpings universitet).

Bergnehr har stor erfarenhet av att undervisa på socionomprogrammet, lärarprogrammet, i barn- och familjestudier, i kurser om etnicitet och migration, med mera. Hon har under många år arbetat med konsultation och forskningsstöd till offentlig verksamhet och professionella.

Brittmarie Jacobsson

Utsatta grupper i tandvården, med fokus på barn och ungdomar, är den huvudsakliga inriktningen i Brittmarie Jacobssons forskning. Sverige har blivit alltmer mångkulturellt. Emellertid utgör inte individer med utländsk bakgrund en homogen grupp utan den specifika kulturella och etniska bakgrund som familjen har med sig från ursprungslandet kan också påverka familjemedlemmarnas orala hälsa. Brittmaries forskning har tydligt visat att barn med en helt annan kulturell bakgrund än barn med två svenskfödda föräldrar uppvisar en statistisk signifikant ökad risk för karies. Brittmarie har också hittat ett positivt samband mellan kariesförekomst och daglig sockerkonsumtion bland 15-åringarna med utländsk bakgrund men att motsvarande förhållande inte kunde hittas bland barn med sina svenska motsvarigheter.

Resultaten av en epidemiologisk studie i Da Nang, Vietnam, visade att nästan alla 3- och 5-åringar och över 90% av 10- och 15-åringar, led av karies. Dessa barn drabbas både av smärta (tandvärk) och mat och sömnsvårigheter. Föräldrarna i Vietnam gav sina barn en hel del sötad kondenserad mjölk i stället för vanlig mjölk, och detta hade ett starkt statistiskt samband med hög kariesförekomst. Detta är en djup kulturell vana som är mycket vanlig i asiatiska länder. När dessa familjer kommer till Sverige är det sina vanor, attityder, värderingar och övertygelser som familjen tar med sig till det nya landet. Det tar lång tid för dem att anpassa sig till nya värderingar och traditioner, eftersom de har växt upp med sin kultur i flera generationer.

I arbetet för kariesprevention bland familjer med utländsk bakgrund är således utbildning i kost och goda munhygienvanor utifrån ett kulturellt perspektiv en viktig strategi som behöver mer forskning och utveckling.

Pågående forskningsprojekt:

Asylsökande. Ett gemensamt projekt tillsammans med Folktandvården i Region Jönköpings län.

Tandvårdsprogram för individer med Autismspektrumtillstånd.

Korrelationen med typ 2 Diabetes Mellitus och oral hälsa bland Invånare i Ho Chi Minh City, Vietnam

SMILE

SMILE (Strategic Mentorship for Inclusion, Learning and Equality), är ett projekt som ska verka för en jämställd arbetsmarknad genom att underlätta för utrikesfödda att komma in på arbetsmarknaden samtidigt som industrins kompetensbehov tillgodoses. En modell för strategisk handledning i industrin kommer att utvecklas. Modellen kommer att utgå från en kombination av handledarskap och mentorskap där pedagogisk kunskap och praktiska erfarenheter smälts samman. Projektägare är Sävsjö kommun i samverkan med Swerea, SWECAST AB, Smålandsvillan Vrigstad samt Encell.